Policy

All policies except the General Policy is available in both English & Swedish versions. Access them below:

Utrikespolitiska Föreningen Stadga / Association of International Affairs Växjö General Policy (in Swedish)

§ 1 Firma

1.1 Utrikespolitiska föreningen Växjö är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening.

1.2 Föreningens firmanamn är “Utrikespolitiska föreningen Växjö” och förkortas “UF Växjö”. Firman tecknas enskilt av styrelsen två (2) utsedda personer. Föreningens engelska namn är ”The Society of International Affairs Växjö”.

1.3 UF Växjö är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är en paraplyorganisation för de olika utrikespolitiska föreningarna i Sverige.

§ 2 Föreningens syfte och verksamhet

2.1 UF Växjö har som syfte att sprida kunskap och debatt om aktuell utrikespolitik och internationella frågor.

2.2 UF Växjö:s kärnverksamhet består av att anordna föreläsningar där aktuella personer från olika intresseområden bjuds in. Verksamheten kompletteras även med event, projekt, publikationer, resor och dylikt som närmare preciseras i en verksamhetsplan.

§ 3 Föreningens säte

3.1 Föreningen har sitt säte vid Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige

§ 4 Medlemskap

4.1 Medlemskap erhålls av envar som stödjer föreningens stadgar samt erlagt medlemsavgift.

4.2 Medlemsavgiften fastställs under årsmöte.
4.3 Medlem som önskar utträde under pågående medlemskap meddelar detta skriftligen till UF:s styrelse och skall därefter strykas som medlem samt erhålla en skriftlig bekräftelse från styrelsen. Erlagd avgift återbetalas ej.

4.4 Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, hindrar verksamheten, motarbetar och- eller skadar dess syfte, kan uteslutas. Uteslutning beslutas av årsmötet med kvalificerad majoritet (2/3) efter det att den aktuella medlemmen haft möjlighet att yttra sig inför mötet. Gäller uteslutning av styrelsemedlem äger denna ej rätt att rösta. Styrelsen kan, under övergångsperioden, i väntan inför ett årsmöte, utesluta medlem från verksamheten till dess att ärendet kan avgöas.

 

§ 5 Organisation

5.1 Föreningens beslutande organ är dess årsmöte, styrelsen och om så styrelsen beslutar, extrainsatt årsmöte och-eller fyllnadsval. Föreningens kontrollerande organ är revisorer eller revisorsgrupp. Revisor utses av årsmötet och nomineras av valberedningen.

5.2 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden mellan 1 januari och 31 december.

§ 6 Årsmötet

6.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas årligen, i slutet av verksamhetsåret.

6.2 Till årsmötet kallas samtliga medlemmar och revisor. Ansvaret faller på styrelsen att skriftligen kalla samtliga medlemmar och revisorer till årsmötet. Kallelse skall utgå senast fyra (4) veckor före utsatt datum. För att äga närvarorätt, motionsrätt, yrkanderätt och rösträtt vid årsmötet skall personen varit medlem i Utrikespolitiska föreningen Växjö minst fem (5) veckor före utsatt årsmötesdatum.

6.3 Medlemskap införskaffat senast fem (5) veckor före utsatt årsmötesdatum berättigar till en (1) röst.

6.4 Fullmakt

6.4.1 En firmatecknare har fullmakt att skriva på dokument å alla firmatecknares vägnar, om alla firmatecknare inte skulle finnas tillgängliga på plats för att skriva under dokument.

6.4.2 Medlem som ej kan närvara vid årsmötet äger rösträtt genom fullmakt, därmed erhåller annan fysiskt närvarande medlem frånvarande persons röst i frågan. Fullmakten skall uppvisas för mötesordföranden och protokollföras. Fullmakten skall innehålla såväl underskrift av fullmaktsgivaren som datum.

6.5 Öppen omröstning gäller om inget annat begärs. Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda röster. Nedlagda röster räknas bort. Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall för vilket annat stadgas.

6.6 Vid lika röstetal med två (2) kandidater vid ett personval, väger valberedningens förslag tyngst och fungerar därmed som utslagsröst. Om ingen kandidat blev föreslagen av valberedningen innan mötets öppnande skall personvalet avgöras med lottning.

6.7 Vid tre (3) eller fler kandidater vid personval skall en ny omröstning ske, där den kandidaten med minst antal röster från den första omröstningen elimineras till den andra omröstningen. Omröstningsprocessen upprepas tills endast en (1) kandidat återstår. Skulle omröstningen mellan de sista två (2) kandidaterna få lika röstetal används valberedningens nominering som utslagsgivande, om en av de kvarstående kandidaterna är nominerade av valberedningen. Om ingen av de kvarstående kandidaterna är nominerade av valberedningen används lottning.

6.8 I fråga om ansvarsfrihet och förtroende för styrelsen äger denna ej rösträtt.

6.10 Motioner

6.10.1 Medlemmar som önskar motionera skall senast fjorton (14) dagar före årsmötets utsatta datum vara styrelsen tillhanda. Ansvar tillfaller styrelsen att skyndsamt delge föreningens alla medlemmar om inkomna motioner. Inkomna motioner skall protokollföras på årsmötet.

6.10.2 Sent inkomna motioner och propositioner kan lyftas om årsmötet beslutar så med tre fjärdedelar (3/4) majoritet.

6.10.3 Om styrelsen presenterar proposition, skall denna vara medlemmarna tillhanda senast fjorton (14) dagar innan årsmötet. Eventuella motionssvar skall i dessa fall åtföljas.

6.11 Årsmötets genomförande
a) Val av sekreterare för årsmötet
b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
c) Val av mötesordförande
d) Fråga om årsmötets korrekta utlysande
e) Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter

f) Fastställande av årsmötets dagordning
g) Behandling av inkomna motioner och propositioner
h) Fastställande av medlemsavgift
i) Presentation av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision, vilket ej inkluderas på extra årsmöte
j) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
k) Val av ny styrelse, revisor och valberedning för kommande verksamhetsår l) Övriga frågor m) Mötets avslutande

6.12 Årsmötet skall protokollföras och protokollet skall vara medlemmarna tillhanda senast två (2) månader efter årsmötets avslutande. Kopia på protokollet kan begäras ut från föreningens ordförande eller sekreterare.

§ 7 Extra årsmöte

7.1 Extra årsmöte skall utlysas om minst tre (3) styrelseledamöter, revisor eller om en fjärdedel (1/4) eller minst tio (10) av föreningens medlemmar så begär.

7.2 Extra årsmöte kan dock ej begäras tidigare än tjugoen (21) dagar efter ordinarie årsmöte.

7.3 I kallelse till extra årsmöte skall det framgå vilka ärenden som skall behandlas. Inga övriga frågor kan väckas. I övrigt gäller samma som under § 6.

§ 8 Styrelsen

8.1 Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten. Den består av de vid årsmötet valda ledamöterna. Posterna ordförande, kassör samt sekreterare skall alltid återfinnas.

8.2 Till ledamot i styrelsen får endast väljas den som är medlem i UF Växjö. Till styrelsen skall ingen medlem väljas mer än tre (3) verksamhetsår, endast om inga övriga medlemmar finns att tillgå kan en medlem vara valbar till ett fjärde (4:e) verksamhetsår i styrelsen.

8.3 Styrelsen kan uppdra åt annan medlem eller grupp av medlem, utanför styrelsen, att handha visst ärende.

8.4 Styrelsen är beslutande då minst hälften, dock minst tre (3) av samtliga valda ledamöter deltar i sammanträde. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

8.5 Kallelse till styrelsemöte skall vara samtliga ledamöter tillhanda minst tre (3) dagar innan sammanträdet.

8.6 Arbetsuppgifter. Det åligger styrelsen att ansvara för föreningens ekonomi, administration, andra tillgångar samt löpande verksamhet. Styrelsen skall även författa och inför årsmötet presentera en verksamhetsberättelse. I en verksamhetsberättelse skall ingå:
1. Uppgift om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår

2. Uppgift om antal protokollförda sammanträden under verksamhetsåret
3. Förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområde 4. Uppgift om medlemsantalet vid verksamhetsårets utgång samt
5. Redogörelse för eventuell stadgerevidering under verksamhetsåret.

8.7 Tillval till styrelsen

8.7.1 Styrelsen innehar rätten att under pågående verksamhetsår göra tillval till styrelsen fram till nästkommande verksamhetsårs början om vakans uppstår

8.7.2.Tillval till styrelsen måste fattas enhälligt. Styrelsen äger också rätten att adjungera, tillfälligt eller ständigt, den eller de medlemmar denna finner lämpliga för föreningens verksamhet.

8.8 Punkt 8.7.1 gäller ej posterna ordförande, kassör, sekreterare och revisor. Om ordförande, kassör, revisor eller sekreterare avgår under verksamhetsåret, skall dessa istället tillsättas genom fyllnadsval.

8.9 Avgår ordförande fyller vice ordförande ordinarie ordförandens roll tills fyllnadsval äger rum.

8.10 Styrelsemedlem kan uteslutas från styrelsen av resterande styrelse vid aktivt motarbetade av föreningens verksamhet, syfte eller mål. Uteslutning av styrelsemedlem kan också ske vid allvarliga handlingar som skadar förtroendet och-eller trovärdigheten för styrelsemedlemmen.

8.11 Vid uteslutande av styrelsemedlem skall omröstningen ske utan den berörda styrelsemedlemmen i rummet. Omröstningen skall vara sluten och för att uteslutande av styrelsemedlem skall ske måste uteslutandet av styrelsemedlemmen bifallas av tre fjärdedelar (3/4) av styrelsen.

8.12 Röstregler i styrelsen 8.12.1 Endast ordinarie ledamot har rösträtt. Där inget annat stadgats gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid personval då

lotten skall skilja. Personval skall ske med öppen omröstning om inget annat begärs av någon röstberättigad. Om så sker antas sluten omröstning.

§ 9 Valberedning

9.1 Årsmötet utser ett antal föreningsmedlemmar till valberedning. Valberedningen skall innehålla minst två (2) personer, vilka därmed förhindras från att väljas till den tillträdande styrelsen eller revisor.

9.2 Valberedningen bör bestå av minst (1) ledamot som tidigare ej varit ledamot i UF Växjös styrelse.

9.3 Ledamöter till valberedningen kan ej väljas till valberedning under samma år som denne har varit aktiv styrelsemedlem i UF Växjö.

9.4 Inför årsmötet presenterar valberedningen en nomineringslista på kandidaterna för den tillträdande styrelsen.

9.5 Valberedningen skall även vara styrelsen behjälplig vid eventuella tillval till styrelsen.

§ 10 Stadgeändringar och stadgetolkning

10.1 Ändring av dessa stadgar må enbart ske genom två (2) likalydande beslut av årsmöte eller extra årsmöte. Beslut måste bifallas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade medlemmarna.

10.2 Om det råder oklarhet hur stadgan skall tolkas, fattar styrelse beslut i ärendet, efter hörande med revisor, tills ärendet kan prövas av årsmötet. En fastställd tolkning skall bifogas till de ordinarie stadgarna.

10.3 Vid oklarheter om hur stadgan skall tolkas mellan den svenska och engelska versionen, så gäller tolkningen utifrån den svenska versionen.

§ 11 Revision

11.1 Revisor eller revisorsgrupp utses av årsmötet.

11.2 Det åligger revisor att vid verksamhetsårets slut granska den avgående styrelsens räkenskaper och förvaltning. Revisorn avger sin rapport vid ordinarie årsmöte och rapporten skall tillsändas den avgående styrelsen senast fem (5) dagar innan årsmötet.

11.3 Revisorn eller revisorsgruppen äger rätten att, närhelst de så önskar, taga del av UF Växjö:s räkenskaper, protokoll och övriga handlingar samt närvara vid föreningens styrelsemöten.

§ 12 Föreningens upplösande

12.1 Föreningen upplöses av två (2) likalydande beslut vilka måste bifallas av tre fjärdedelar (3/4) av deltagarna på årsmötet eller extra årsmöte. Detta kan förhindras om minst tre (3) medlemmar önskar fortsätta med föreningens verksamhet.

12.2 Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte eller extra årsmöte.

12.3 Återstår vid slutgiltigt beslut om upplösning något av föreningens tillgångar, sedan slutreglering av alla skulder skett, skall dessa medel tillfalla Sveriges Utrikespolitiska Föreningens Fond, som förvaltas av Utrikespolitiska förbundet Sverige, för återstart av nedlagd utrikespolitisk förening.

Last updated: 2020-11-26

You can always reach us on Social Media!
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Linkedin
Tuvanäsvägen 4
c/o Linnékåren, Box 5015
350 05 Växjö

Copyright © 2020 Utrikespolitiska föreningen Växjö