Policy

All policies except the General Policy is available in both English & Swedish versions. Access them below:
Equality

Utrikespolitiska Föreningen Stadga / Association of International Affairs Växjö General Policy (in Swedish)

§ 1 Firma


1.1 Utrikespolitiska föreningen Växjö är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening.


1.2 Föreningens firmanamn är “Utrikespolitiska föreningen Växjö” och förkortas “UF Växjö”.


Firman tecknas enskilt av styrelsen två (2) utsedda personer. Föreningens engelska namn är ”The
Association of International Affairs Växjö”.


1.3 UF Växjö är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är en
paraplyorganisation för de olika utrikespolitiska föreningarna i Sverige.

§ 2 Föreningens syfte och verksamhet


2.1 UF Växjö har som syfte att sprida kunskap och debatt om aktuell utrikespolitik och
internationella frågor.


2.2 UF Växjö:s kärnverksamhet består av att anordna föreläsningar där aktuella personer från
olika intresseområden bjuds in. Verksamheten kompletteras även med event, projekt,
publikationer, resor och dylikt som närmare preciseras i en verksamhetsplan.

§ 3 Föreningens säte


3.1 Föreningen har sitt säte vid Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige

§ 4 Medlemskap


4.1 Medlemskap erhålls av envar som stödjer föreningens stadgar samt erlagt medlemsavgift.

4.2 Medlemsavgiften fastställs under årsmöte.


4.3 Medlem som önskar utträde under pågående medlemskap meddelar detta skriftligen till UF:s


styrelse och skall därefter strykas som medlem samt erhålla en skriftlig bekräftelse från styrelsen.
Erlagd avgift återbetalas ej.


4.4 Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, hindrar verksamheten,
motarbetar och- eller skadar dess syfte, kan uteslutas. Uteslutning beslutas av årsmötet med
kvalificerad majoritet (2/3) efter det att den aktuella medlemmen haft möjlighet att yttra sig inför
mötet. Gäller uteslutning av styrelsemedlem äger denna ej rätt att rösta. Styrelsen kan, under
övergångsperioden, i väntan inför ett årsmöte, utesluta medlem från verksamheten till dess att
ärendet kan avgöras.

§ 5 Organisation


5.1 Föreningens beslutande organ är dess årsmöte, styrelsen och om så styrelsen beslutar,
extrainsatt årsmöte. Föreningens kontrollerande organ är revisorer eller revisorsgrupp. Revisor
utses av årsmötet och nomineras av valberedningen.


5.2 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden mellan 1 juli och 30 juni.


§ 6 Årsmötet


6.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas årligen, i slutet av
verksamhetsåret.


6.2 Till årsmötet kallas samtliga medlemmar och revisor. Ansvaret faller på styrelsen att
skriftligen kalla samtliga medlemmar och revisorer till årsmötet. Kallelse skall utgå senast fyra
(4) veckor före utsatt datum. För att äga närvarorätt, motionsrätt, yrkanderätt och rösträtt vid
årsmötet skall personen varit medlem i Utrikespolitiska föreningen Växjö minst fem (5) veckor
före utsatt årsmötesdatum.


6.3 Medlemskap införskaffat senast fem (5) veckor före utsatt årsmötesdatum berättigar till en
(1) röst.


6.4 Fullmakt


6.4.1 En firmatecknare har fullmakt att skriva på dokument å alla firmatecknares vägnar, om alla
firmatecknare inte skulle finnas tillgängliga på plats för att skriva under dokument.

6.4.2 Medlem som ej kan närvara vid årsmötet äger rösträtt genom fullmakt, därmed erhåller
annan fysiskt närvarande medlem frånvarande persons röst i frågan. Fullmakten skall uppvisas
för mötesordföranden och protokollföras. Fullmakten skall innehålla såväl underskrift av
fullmaktsgivaren som datum.


6.5 Öppen omröstning gäller om inget annat begärs. Vid omröstning utgår rösträkningen alltid
från det totala antalet avlagda röster. Nedlagda röster räknas bort. Beslut fattas med enkel
majoritet utom i de fall för vilket annat stadgas.


6.6 Vid lika röstetal med två (2) kandidater vid ett personval, väger valberedningens förslag
tyngst och fungerar därmed som utslagsröst. Om ingen kandidat blev föreslagen av
valberedningen innan mötets öppnande skall personvalet avgöras med lottning.


6.7 Vid tre (3) eller fler kandidater vid personval skall en ny omröstning ske, där den kandidaten
med minst antal röster från den första omröstningen elimineras till den andra omröstningen.
Omröstningsprocessen upprepas tills endast en (1) kandidat återstår. Skulle omröstningen mellan
de sista två (2) kandidaterna få lika röstetal används valberedningens nominering som
utslagsgivande, om en av de kvarstående kandidaterna är nominerade av valberedningen. Om
ingen av de kvarstående kandidaterna är nominerade av valberedningen används lottning.


6.8 I fråga om ansvarsfrihet och förtroende för styrelsen äger denna ej rösträtt.


6.10 Motioner


6.10.1 Medlemmar som önskar motionera skall senast fjorton (14) dagar före årsmötets utsatta
datum vara styrelsen tillhanda. Ansvar tillfaller styrelsen att skyndsamt delge föreningens alla
medlemmar om inkomna motioner. Inkomna motioner skall protokollföras på årsmötet.


6.10.2 Sent inkomna motioner och propositioner kan lyftas om årsmötet beslutar så med tre
fjärdedelar (3/4) majoritet.


6.10.3 Om styrelsen presenterar proposition, skall denna vara medlemmarna tillhanda senast
fjorton (14) dagar innan årsmötet. Eventuella motionssvar skall i dessa fall åtföljas.


6.11 Årsmötets genomförande
a) Val av sekreterare för årsmötet
b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
c) Val av mötesordförande
d) Fråga om årsmötets korrekta utlysande

e) Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter
f) Fastställande av årsmötets dagordning
g) Behandling av inkomna motioner och propositioner
h) Fastställande av medlemsavgift
i) Presentation av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision, vilket ej
inkluderas på extra årsmöte
j) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
k) Val av ny styrelse, revisor och valberedning för kommande verksamhetsår l) Övriga frågor
m) Mötets avslutande


6.12 Årsmötet skall protokollföras och protokollet skall vara medlemmarna tillhanda senast två
(2) månader efter årsmötets avslutande. Kopia på protokollet kan begäras ut från föreningens
ordförande eller sekreterare.

§ 7 Extra årsmöte


7.1 Extra årsmöte skall utlysas om minst tre (3) styrelseledamöter, revisor eller om en fjärdedel
(1/4) eller minst tio (10) av föreningens medlemmar så begär.


7.2 Extra årsmöte kan dock ej begäras tidigare än tjugoen (21) dagar efter ordinarie årsmöte.


7.3 I kallelse till extra årsmöte skall det framgå vilka ärenden som skall behandlas. Inga övriga
frågor kan väckas. I övrigt gäller samma som under § 6.

§ 8 Styrelsen


8.1 Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten. Den består av de vid
årsmötet valda ledamöterna. Posterna ordförande, kassör samt sekreterare skall alltid återfinnas.


8.2 Till ledamot i styrelsen får endast väljas den som är medlem i UF Växjö. Till styrelsen skall


ingen medlem väljas mer än tre (3) verksamhetsår, endast om inga övriga medlemmar finns att
tillgå kan en medlem vara valbar till ett fjärde (4:e) verksamhetsår i styrelsen.


8.3 Styrelsen kan uppdra åt annan medlem eller grupp av medlem, utanför styrelsen, att handha
visst ärende.


8.4 Styrelsen är beslutande då minst hälften, dock minst tre (3) av samtliga valda ledamöter
deltar i sammanträde. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

8.5 Kallelse till styrelsemöte skall vara samtliga ledamöter tillhanda minst tre (3) dagar innan
sammanträdet.


8.6 Arbetsuppgifter. Det åligger styrelsen att ansvara för föreningens ekonomi, administration,
andra tillgångar samt löpande verksamhet. Styrelsen skall även författa och inför årsmötet
presentera en verksamhetsberättelse. I en verksamhetsberättelse skall ingå:
1. Uppgift om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår
2. Uppgift om antal protokollförda sammanträden under verksamhetsåret
3. Förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområde
4. Uppgift om medlemsantalet vid verksamhetsårets utgång samt
5. Redogörelse för eventuell stadgerevidering under verksamhetsåret.


8.7 Tillval till styrelsen


8.7.1 Styrelsen innehar rätten att under pågående verksamhetsår göra tillval till styrelsen fram till
nästkommande verksamhetsårs början om vakans uppstår.


8.7.2.Tillval till styrelsen måste fattas enhälligt. Styrelsen äger också rätten att adjungera,
tillfälligt eller ständigt, den eller de medlemmar denna finner lämpliga för föreningens
verksamhet.


8.8 Punkt 8.7.1 gäller ej posterna ordförande, kassör, sekreterare och revisor. Om ordförande,
kassör, revisor eller sekreterare avgår under verksamhetsåret, skall dessa istället tillsättas genom
extrainsatt årsmöte.


8.9 Avgår ordförande fyller vice ordförande ordinarie ordförandens roll tills extrainsatt årsmöte
äger rum.


8.10 Styrelsemedlem kan uteslutas från styrelsen av resterande styrelse vid aktivt motarbetade av
föreningens verksamhet, syfte eller mål. Uteslutning av styrelsemedlem kan också ske vid
allvarliga handlingar som skadar förtroendet och-eller trovärdigheten för styrelsemedlemmen.


8.11 Vid uteslutande av styrelsemedlem skall omröstningen ske utan den berörda
styrelsemedlemmen i rummet. Omröstningen skall vara sluten och för att uteslutande av
styrelsemedlem skall ske måste uteslutandet av styrelsemedlemmen bifallas av tre fjärdedelar
(3/4) av styrelsen.


8.12 Röstregler i styrelsen

 

8.12.1 Endast ordinarie ledamot har rösträtt. Där inget annat stadgats
gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid personval då

lotten skall skilja. Personval skall ske med öppen omröstning om inget annat begärs av någon
röstberättigad. Om så sker antas sluten omröstning.
8.13 Styrelsemedlemmar äger rätt att avgå från sin post med en månads uppsägningstid från det
att ordförande blivit informerad.

§ 9 Valberedning


9.1 Årsmötet utser ett antal föreningsmedlemmar till valberedning. Valberedningen skall
innehålla minst två (2) personer, vilka därmed förhindras från att väljas till den tillträdande
styrelsen eller revisor.


9.2 Valberedningen bör bestå av minst (1) ledamot som tidigare ej varit ledamot i UF Växjös
styrelse.


9.3 Ledamöter till valberedningen kan ej väljas till valberedning under samma år som denne har
varit aktiv styrelsemedlem i UF Växjö.


9.4 Inför årsmötet presenterar valberedningen en nomineringslista på kandidaterna för den
tillträdande styrelsen.


9.5 Valberedningen skall även vara styrelsen behjälplig vid eventuella tillval till styrelsen.

§ 10 Stadgeändringar och stadgetolkning


10.1 Ändring av dessa stadgar må enbart ske genom två (2) likalydande beslut av årsmöte eller
extra årsmöte. Beslut måste bifallas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade
medlemmarna.


10.2 Om det råder oklarhet hur stadgan skall tolkas, fattar styrelse beslut i ärendet, efter hörande
med revisor, tills ärendet kan prövas av årsmötet. En fastställd tolkning skall bifogas till de
ordinarie stadgarna.


10.3 Vid oklarheter om hur stadgan skall tolkas mellan den svenska och engelska versionen, så
gäller tolkningen utifrån den svenska versionen.

§ 11 Revision

11.1 Revisor eller revisorsgrupp utses av årsmötet.


11.2 Det åligger revisor att vid verksamhetsårets slut granska den avgående styrelsens
räkenskaper och förvaltning. Revisorn avger sin rapport vid ordinarie årsmöte och rapporten
skall tillsändas den avgående styrelsen senast fem (5) dagar innan årsmötet.


11.3 Revisorn eller revisorsgruppen äger rätten att, närhelst de så önskar, taga del av UF Växjö:s
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar samt närvara vid föreningens styrelsemöten.

§ 12 Föreningens upplösande


12.1 Föreningen upplöses av två (2) likalydande beslut vilka måste bifallas av tre fjärdedelar
(3/4) av deltagarna på årsmötet eller extra årsmöte. Detta kan förhindras om minst tre (3)
medlemmar önskar fortsätta med föreningens verksamhet.


12.2 Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte
eller extra årsmöte.


12.3 Återstår vid slutgiltigt beslut om upplösning något av föreningens tillgångar, sedan
slutreglering av alla skulder skett, skall dessa medel tillfalla Sveriges Utrikespolitiska
Föreningens Fond, som förvaltas av Utrikespolitiska förbundet Sverige, för återstart av nedlagd
utrikespolitisk förening.

Last updated: 2021-03-15